Tule meile praktikale

Tule meile praktikale

The ziverdo offers the great collection of volleyball equipment that includes a wide range of volleyball sets. In some cases, the side effects of these drugs can be so severe compra viagra senza ricetta Palo Negro that the animal. Doxycycline 100mg coupon has been shown to be a viable option for the treatment of patients with uncomplicated skin infections and uncomplicated upper respiratory tract infections.

Amoxicillin is also known as: amoxycillin, amoxil, amoxil 500mg tablets, amoxicillin tablets, and amoxillin. Introductionto treat or prevent infections amoxicillin 1000 kosten nor'-east caused by a variety of parasites, including tapeworms, pinworms and tapeworm eggs, humans are treated with ivermectin (lariam ®). What is happening when someone takes one of these medications.

MTÜ Wikimedia Eesti praktikaprogramm

Programmi eesmärk

Programmiga soovib MTÜ Wikimedia Eesti kaasata vaba kultuuri ja teadmuse huvilisi erinevatesse Wikimedia tegevustesse. 

Praktikaprogramm on kontsentreeritud koostöövorm, mis pakub pooltele kogemusi ja arenguvõimalusi. Koostöö praktikantidega aitab meil tõhusamalt levitada ja edendada meie eesmärke seoses vikiprojektide ja vaba kultuuri põhimõtetega. Praktikaprogrammi üheks eesmärgiks on tulevaste potentsiaalsete töötajate, vabatahtlike ja koostööpartnerite leidmine.

Praktika MTÜs Wikimedia Eesti on mitmekesine ja arendav nii praktikandile kui ka ühingule.

Milliseid ülesandeid saame pakkuda?

MTÜ Wikimedia Eesti on nelja poole kohaga töötajaga väike organisatsioon. Siin põimuvad erinevad valdkonnad – haridus, kultuur, kommunikatsioon, administratsioon. Meie praktikandil on võimalus osaleda ja õppida ja saada kogemusi paljudes erinevates valdkondades.

Praktika MTÜ-s Wikimedia Eesti on mitmekülgne ja huvitav. Võimalus on töötada digitaalses keskkonnas, nii Eestis kui rahvusvahelises mõõtmes. See pakub võimalusi laiendada oma kontaktvõrgustikku, arendada koostööoskusi, omandada töökogemust läbi põnevate projektide ja tööülesannete, nii digitaalselt kui koostöös erineva erialase taustaga inimestega Eestist ja välisriikidest.

Pakume praktikavõimalusi järgmistes valdkondades:

Kommunikatsioon

Turundus ja kommunikatsioon aitab meil olla avalikkuse jaoks nähtavam ja suurendada avalikkuse teadlikkust vikiprojektide olemusest ja vaba kultuuri põhimõtetest. Kasutades pildi-, video-, kirja-, kõne- ning mitmesuguste jutustamistehnikate võimalusi, saab praktikant aidata meil talletada ja jagada meie edulugusid ning õppetunde!

Praktika võib sisaldada praktilisi tegevusi, nagu näiteks postituste loomine sotsiaalmeedias või uudiskirja koostamine, aga ka strateegilist kavandamist teemal, milliseid sõnumeid peaksime välja saatma või kuidas sihtgruppideni jõuda. Projekti tegevuste kommunikatsioon, ürituste korraldamine, kommunikatsiooni ja turundusmaterjalide kavandamine ja kujundamine. Võimalus teha uurimistööd erinevatel teemadel, mida Wikimedia organisatsioonina pakub.

Võimalik teha praktikat ja uurimistööd ka meediapädevuse teemadel.

Kommunikatsioonialane praktika sobib hästi meedia ja kommunikatsiooni eriala üliõpilastele või neile, kes soovivad omandada kogemust kultuuri- ja teadmuspärandi valdkonna praktilise ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas. Küsi meilt lisaks või tule oma idee ja mõtetega!

Tõlkimine

Wikimedia liikumine on ülemaailmne ja hõlmab rohkelt rahvusvahelist suhtlust. Sageli on vaja tõlkida dokumente või muid materjale erinevatesse keeltesse. Terminite kasutus nõuab läbimõtlemist ja uurimist. Võimalus teha uurimistööd tõlketeaduse suunal, sest Vikipeedial on rohkem kui 300 keeleversiooni ja aastakümnete pikkune ajalugu.

Tõlkealane praktika sobib hästi tõlkija, tõlgi, keeleteaduse, võõrfiloloogi ja võõrkeeleõpetaja eriala inimestele, kes võiksid leida siit palju huvitavaid teemasid nii tõlkimiseks kui tõlke- ja keelevaldkonna uuringuteks.

Keeletoimetamine

Eestikeelses Vikipeedias on juba üle 222 000 artikli. Meie eesmärk ja soov on, et vikikeskkondades olev informatsioon on kõrge kvaliteediga nii sisult kui keelelt. Jõudumööda tegelevad Vikipeedias keeletoimetamisega vabatahtlikud, kuid materjali on oluliselt rohkem, kui jõuame hallata. Valdkonnas saab praktikat sooritada reaalselt keeletoimetamise alal. Võimalik ka teha uurimistööd keeletoimetamisega seotud teemadel.

Keeletoimetamise praktika sobib hästi (eesti) keeleteaduse eriala üliõpilastele ja inimestele, kellel on huvi keeletoimetamise valdkonna vastu.

Autoriõigus

Wikimedia Eesti üheks eesmärgiks on soodustada sellise õigusruumi teket, mis looks võimalused vaba teadmuse kogumiseks, jagamiseks ja täiendamiseks. Soovime näha Eestit vaba kultuuri arengut soodustava seadusandluse piloteerijana. Materjali vaba jagamine võimaldab ühiskonnas teadmisi jagada. Oluline on tõsta kogu ühiskonna ja ka otsustajate teadlikkust autoriõigustega seotud küsimustest ja vabadest litsentsidest. Meil tuleb teha tööd selle nimel, et vabateadmistega seotud õigusaktid ja muud regulatsioonid toetaksid meie eesmärke. Praktikandil on võimalik teha uurimistööd või osaleda projektides, mille kaudu saame suurendada mõju ja teadlikkust selles valdkonnas.

Autoriõiguste valdkonna praktika sobib hästi õigusteaduse üliõpilastele või inimesele, kes on huvitatud autoriõiguste ja intellektuaalomandi küsimustest. Meie juures on võimalik praktikat teha ka muudel õigusalastel teemadel nt digitaalseid platforme, andmekaitset jms puudutavatel teemadel.

Koolitused ja haridus

MTÜ Wikimedia Eesti viib läbi erinevaid koolitusi teistele organisatsioonidele, õpetajatele, õppejõududele, õpilastele ja üliõpilastele. Lisaks töötame välja õppematerjale ja juhendeid nii teksti kui videoformaadis. Praktikant saab osaleda koolitustegevustes ja õppematerjalide väljatöötamises. Teretulnud on uus ja innovaatiline lähenemine, et kaasajastada õppematerjale ja koolituste sisu.

Koolitusvaldkonna praktika sobib hästi üliõpilastele või inimesele, kes õpivad haridustehnoloogia, IT, keeletoimetaja või erinevatel pedagoogilise suunitlusega erialadel või on sellest valdkonnast huvitatud. Võimalus teha uurimistööd didaktika materjalide loomise ja kasutamise teemal või uurida aktiivõppemeetodite kasutamist Vikipeedia näitel.

GLAM

GLAM-sektoriga (Galeriid, Raamatukogud, Arhiivid ja Muuseumid) koostöö pakub võimalusi mitmeks erinevaks tegevuseks mh digiteeritud materjali kättesaadavaks tegemiseks, selle täiustamiseks ning koostööks meie partneritega kultuuripärandi valdkonnas. Samuti kuuluvad siia alla erinevad tegevused fotograafia-, kunsti- ja digimaailmas ja kultuuripärandi sektoris.

GLAM valdkonna praktika sobib hästi üliõpilastele või inimesele, kes on tulevikus huvitatud töötamisest kultuuripärandi valdkonnas, uutest tehnilistest lahendustest kultuuripärandi säilitamisest. Inimene, kes tunneb huvi muuseumide, arhiivide ja raamatukogude maailma vastu.

Infotehnoloogia

Vikipeedia ja selle sõsarprojektid põhinevad vikitehnoloogial. Palju protsesse on automatiseeritud s.t. inimeste eest toimetavad “botid” (robottarkvara). Aeg-ajalt on vaja uuendada programmijuppe või arendada välja täiesti uusi lahendusi. Samuti saab teha uurimistööd IT-programmide ja võimaluste suunal.

IT valdkonna praktika sobib hästi üliõpilastele või inimesele, kes õpib IT-erialal või on huvitatud selle valdkonna tegevustest ja võimalustest.

Korralduslik töö

Wikimedia Eesti korraldab iga-aastaseid üritusi näiteks Vikipeedia aastapäev, Vikipeedia suvepäevad, kampaaniad, võistlused. Need üritused vajavad planeerimist, ettevalmistamist ja elluviimist ning sobivad hästi projektijuhtimisest huvitatud inimesele. Pakume ka võimalusi tegeleda organisatsiooni arendamiseks vajalike tegevustega või organisatsiooni poliitikate/strateegiate vajaduspõhise välja arendamisega.

Organisatsiooni valdkonna praktika sobib hästi üliõpilastele või inimesele, kes õpivad või on huvitatud projektijuhtimisest, projektide kirjutamisest, ürituste korraldamisest, organisatsiooni toimimisest ja ühingu tööst, seda eriti kolmanda sektori spetsiifikast lähtudes.

Meie varasemad praktikategevused

Eelnevatel aastatel on meie juures olnud praktikandid on:

  • keeleliselt kohendanud vikiartikleid;
  • koostanud virtuaalnäituse Poola-Eesti suhete ajaloost;
  • koostanud eestikeelse Wikidata juhendmaterjalid;
  • läbi viinud Vikipeedia lugejate uuringut.

Milliseid tingimusi pakume?

Praktikale võib kandideerida igaüks, vaatame läbi kõik sooviavaldused. Meie juurde võib tulla oma idee ja mõtetega, kuid meil on endal ka mitmeid häid mõtteid, mida praktikantidele kohe saame pakkuda. Wikimedia Eesti praktikanti hakkab juhendama meiepoolne valdkonna spetsialist. Lisaks oma praktika valdkonnale saad kindlasti hea ülevaate ja kogemuse kogu Wikimedia liikumisest ja selle erinevatest platvormidest.

Wikimedia Eesti kaasaegne kontor asub Tartus Aparaaditehases, kuid pakume paindlikku kaugtöö tegemise võimalust. Praktikakoht ei ole tasustatud. Töökeel on eesti keel (vajadusel inglise keel), nõutud on inglise keele oskus.

Keda me otsime?

Wikimedia Eesti ootab praktikantideks peamiselt inimesi, kes õpivad ülikoolis või mõnes muus haridusasutuses nimetatud valdkondades ning kellel on soov või vajadus teha erialast praktikat. 

Heal kandidaadil on olemas ettekujutus sellest, mida ta soovib Wikimedia Eesti ühingu juures praktikal teha ja saavutada. Hea kandidaat jagab meie organisatsiooni väärtusi. Ideaalis võiks praktikandil olla lisaks meie organisatsiooni juhendajale ka õppeasutusest eriala juhendaja.

Kuidas kandideerida?

Ootame praktikante kevad- ja sügissemestriks, kuid meile võib oma mõtetest ja kavatsustest kirjutada aastaringselt. Kandidaadiga viime läbi intervjuu, milles osalevad praktikant ja juhendaja(d).

Enne praktika perioodi algust koostame praktika tööplaani — kavandame perioodil sooritatavad ülesanded, eesmärgid ning vaatame läbi nõuded, mis on praktikale seatud praktikandi õppeasutuse poolt. Seejärel sõlmitakse praktikaleping, mis reguleerib praktikat ja koostööd õppeasutusega.

Praktikat saab teha kaugtööna, kuid praktikandil on praktikaperioodil võimalus tutvuda ka ühingu igapäevase töökultuuri, kontori ja töötajatega ning kasutada kontoris olevaid töövahendeid. Peale praktikaperioodi läbimist väljastame tunnistuse ja/või aruande sooritatud praktika kohta.

Oled huvitatud?

Kirjuta meile endast ja oma mõtetest info@wikimedia.ee. Vastame sulle kindlasti ja räägime täpsemalt juba edasi.

Võid lugeda ka: “Wikimedia Eesti praktikant Martin: “Vikipeedia pakub rutiinsele õppeprotsessile head vaheldust!“”

Top